CẤU HÌNH A

Bắt đầu từ
1,000,000đ
1 tháng

CPU 2696V2- 2676v3 - 24 vCore - 32gb ram - 256gb ssd
MẠNG 1GB
KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG

CẤU HÌNH C

Bắt đầu từ
2,000,000đ
1 tháng

DUAL 2680V4 - 56 vCore - 64gb ram - 1TB ssd
MẠNG 1GB
KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG

CẤU HÌNH D

Bắt đầu từ
2,200,000đ
1 tháng

DUAL 2696V3 - 72 vCore - 128gb ram - 1TB ssd
MẠNG 1GB
KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG