VPS CANADA-2

Bắt đầu từ
120,000đ
1 tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 2GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • 20GB SSD Enterprise

VPS CANADA-4

Bắt đầu từ
250,000đ
1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 4GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • 30GB SSD Enterprise

VPS CANADA-6

Bắt đầu từ
350,000đ
1 tháng

 • 3 vCPU
  ?
 • 6GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • 40GB SSD Enterprise

VPS CANADA-8

Bắt đầu từ
500,000đ
1 tháng

 • 4 vCPU
  ?
 • 8GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • 50GB SSD Enterprise

VPS CANADA-12

Bắt đầu từ
800,000đ
1 tháng

 • 6 vCPU
  ?
 • 12GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • 80GB SSD Enterprise

VPS CANADA-16

Bắt đầu từ
1,000,000đ
1 tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 16GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • 120GB SSD Enterprise

VPS CANADA-32

Bắt đầu từ
2,000,000đ
1 tháng

 • 14 vCPU
  ?
 • 32GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • 250GB SSD Enterprise

VPS CANADA-64

Bắt đầu từ
4,000,000đ
1 tháng

 • 20 vCPU
  ?
 • 64GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • 500GB SSD Enterprise

VPS CANADA-128

Bắt đầu từ
7,000,000đ
1 tháng

 • 30 vCPU
  ?
 • 128GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • 1TB SSD Enterprise